II. Цел на програмата

Да подготвя високо-квалифицирани специалисти, които притежават актуални и задълбочени знания, и практически умения в основните направления на компютърната информатика, имат добра основа за професионална реализация и са конкурентни на пазара на труда.