ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ДИСЦИПЛИНИТЕ ПО ОБЛАСТИ

No ДИСЦИПЛИНИ ОБЛАСТ

а

б

в

г

1. Съвременни направления на информатиката

З

З

З

З

2. Информационно моделиране

З

З

З

З

3. Съвременни информационни технологии

З

З

З

З

4. Теория на алгоритмите

х

5. Микрoикономика

х

6. Образователни технологии на информационното общество

х

7. Осигуряване на качеството и оценка на софтуер

х

8. Подготовка и уiравление на проекти

+

+

+

9. Математическа и компютърна лингвистика

+

+

10. Мултимедийни и хипермедийни технологии

+

+

11. Рaзпределени приложения

+

+

12. Компютърен дизайн

+

13. Бюротика и офис-системи

+

+

14. Проектиране и анализ на компютърни алгоритми

+

+

+

15. Съвременни софтуерни технологии

+

+

16. Глобални компютърни мрежи

+

+

+

17. Администриране и управление на компютърни мрежи

+

+

18. Математически модели в икономиката

+

+

19. Мениджмънт

+

20. Маркетинг и реклама

+

+

21. Алгебра в компютърните науки

+

22. Автоматично доказателство и изкуствен интелект

+

ЛЕГЕНДА:
Области на информатиката, в които може да се получи специализирана подготовка в магистърската програма:
a –
Информационно моделиране
б –
Информационни технологии (приложение в икономиката)
в –
Информационни технологии (приложение в образованието)
г –
Софтуерни технологии

Кодове на дисциплините:
З –
задължителна дисциплина
х
задължително-избираема дисциплина за съответната област
+ –
избираема дисциплина, подходяща за съответната област