V. Форма на обучение

Обучението може да се провежда в три форми: редовна, задочна и дистанционна.
Обучението по програмата може да започне през учебната 1999/2000 г.:

Редовно – от 1 октомври.
Задочно и дистанционно – от 1 септември.