Структура на учебниците

Учебник

Части

Уроци

Часове

Информатика 9. клас
(задължителна подготовка)

7

35

72

Информатика+ 9. клас
(профилирана подготовка)

7

35 + 10

108

Информационни технологии 9. клас

5 + 1

16 + 2

36

Информационни технологии 10. клас

4

14

36

СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА по "ИНФОРМАТИКА" за 9. КЛАС (задължителна подготовка)

Наименованието на структурните компоненти – части (7) и уроци (35), съответства на логиката на учебната програма. Структурните компоненти са взаимосвързани и последователно изложени.

СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА по "ИНФОРМАТИКА" за 9. КЛАС (профилирана подготовка)

Това е засилен Учебник по Информатика с език за програмиране Паскал. В сравнение със съдържанието на Учебника по информатика за 9. клас, задължително обучение, тук са развити още 10 урока: модели и моделиране; позиционни бройни системи; ОС с команден интерфейс; представяне на алгоритмите; многовариантен избор; обобщение (основни типове данни и оператори); алгоритми за подреждане по големина; подалгоритми и подпрограми; рекурсивни алгоритми; пример за създаване на информационна система.

Наименованието на структурните компоненти – части (7) и уроци (45), съответства на логиката на учебната програма. Структурните компоненти са взаимно свързани и последователно изложени.

СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА по "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" за 9. КЛАС

В задължителното обучение по информационни технологии в 9. клас се изучават модулите Въведение в информационните технологии, Компютърна текстообработка, Електронни таблици, Компютърна графика, и Интегриране на дейности. Наименованието на структурните компоненти – части (5) с 2 приложения и уроци (16 + 2 = 18), съответства на учебната програма. Структурните компоненти са взаимосвързани и последователно изложени.

СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА по "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" за 10. КЛАС

Учебникът е предназначен за всички ученици от 10. клас със задължителна подготовка по информационни технологии. В задължителното обучение по информационни технологии в 10. клас се изучават модулите Бази от данни, Компютърни презентации, Компютърни мрежи и Разработване на проекти. Наименованието на структурните компоненти – части (4) и уроци (14), съответства на логиката на учебната програма. Структурните компоненти са взаимосвързани и последователно изложени.