Методика

Основен проблем в обучението по информатика и информационни технологии е какво и как да се преподава при наличната материална база и в условията на бързо развиващите се компютърни и програмни системи. Предложеният пакет за обучение по информатика и информационни технологии до голяма степен дава решение на този проблем. Във всеки урок ясно са разграничени инвариантното знание (сравнително постоянно и не променящо се във времето) и конкретните практически умения (свързани с променящите се компютърни и програмни системи). Всичко това позволява, при необходимост или желание, учителят да използва като основа при преподаването предложения пакет от учебници независимо от наличните материална база и програмни продукти.

Използваната методика е съвременна и ефективна. Текстовете на Учебниците са много раздвижени и изградени на общи принципи, което е голямо предимство на целия пакет. За разлика от други учебници всяка дефиниция е придружена с примери. Книгата изобилства с фигури, портрети на велики личности, таблици, синтактични диаграми за описанието на езика Паскал, програми и др.; ключовите думи са дадени в малката колона вляво на всяка страница; във всеки урок има проекти за самостоятелна работа и т. н. За усвояване на чуждоезиковата лексика по информатика и информационни технологии (в сл. английската) след всеки урок се дава англо-български речник на основните понятия, въведени в него. С помощта на тези термини ученикът може да използва Интернет за търсене, откриване и получаване на нови знания.

Учебниците съдържат редица компоненти (въпроси, задачи, проекти), предназначени за самостоятелна подготовка. Новост от методическа гледна точка е наличието на проекти в края на всеки урок. При тяхното разработване от учениците се изисква творчески да приложат получените знания и умения за решаване на практически проблеми пряко свързани с изучаваната тематика. Проектите имат важно значение за развитието на творческите способности на учениците и за събуждането на допълнителен интерес към разглежданите теми. Те могат да послужат на учителя за възлагане на индивидуални и колективни задания по информатика и информационни технологии. Проектите дават възможност за осъществяване и на редица междупредметни връзки (с математика, физика, химия, икономика и др.).