Графична концепция

Графичната концепция на пакета от учебници съответства на спецификата на предметната област. Илюстрациите са добре подбрани, съответстват на съдържанието и го допълват. В тон със съвременните тенденции за оформяне на учебна литература, всяка страница е разделена на две колони, като в по-тясната – лявата, се разполагат подзаглавия (ключови думи) и весели, подсещащи за какво става дума картинки, еднакви по смисъл във всички уроци, а в по-широката – основната част на изложението.

Уроците имат приблизително еднаква структура и графично оформление.

В началото на всяка част се прави преглед на най-важните цели, които трябва да се постигнат при работа върху включените теми. Целите се формулират под формата на списък от понятия и методи, които трябва да се научат, и умения, които да се придобият:  

Непосредствено след установяването на целите се указват връзките на разглежданата тема с другите части на учебника. За мотивация се посочват и основните знания и умения, които ще се придобият при полагане на необходимите усилия.

Всяка част завършва с обобщение, в което се прави преглед на най-важните понятия, методи и средства. В някои случаи, обобщението развива и затвърждава предишното изложение.

Изложението на всеки урок се групира около 2-5 основни раздела. Основният текст на разделите се структурира около ключови идеи, понятия, методи и средства, отбелязани с изнасяне в ляво на текстовото поле, което позволява при изучаването на материала да се прекъсва на подходящи места за осмисляне на получените знания.

Места в изложението, които крият “подводни камъни” или обръщат внимание върху важни за приложенията моменти, се отбелязват със знака за внимание.

 

 

Всеки урок е придружен от кратък българо-английски речник на основните понятия:

Български термин

Английски термин

Информационни технологии

Information Technology

Компютърна информатика

Computer Science

За проверка на придобитите знания и умения следват въпроси, свързани с основното съдържание на урока, от типа “Що е …?”, “Каква е разликата между …?”, “Какво разбирате под …?” и т. н.

 

В помощ на самостоятелната работа на учениците се предлагат задачи, по аналогия на които учителят може да подготви свои варианти или да състави нови.


В края на всеки урок се предлагат проекти, предназначени за развитие на творческите способности на учениците и за събуждането на допълнителен интерес към разглежданите теми.