Основни предимства

Издадените учебници напълно отговарят на ДОИ. Основните им предимства са:

  1. Представляват пакет от учебници, изградени на единен принцип и езиков стил, обща структура и графично оформление.
  2. Учебникът по Информатика за 9. клас (профилирана подготовка) е единственият, одобрен от МОН за учебната 2001/2002 г. Важна негова характеристика е, че той се различава от учебника по Информатика за 9. клас (задължителна подготовка) само по 10 (допълнителни) урока. Всичко това дава следните възможности: а) учител, който води профилирана подготовка в 9-ти клас да извежда и обучение по задължителната програма; б) учител, който води обучението по информатика (задължителна подготовка) по съответния учебник, само с подготовката на още 10 урока без проблем да извежда и профилираната подготовка по информатика в 9-ти клас; в) ученик, който вече е усвоил материала, представен в учебника по информатика за 9-ти клас (задължителна подготовка), при желание да премине и подготовка по профилираната програма – отново само с изучаването на 10-те допълнителни теми от учебника за 9. клас (профилирана подготовка).
  3. Представените учебници по информационни технологии са естествено продължение на учебника по информатика.
  4. Учебниците не са просто възпроизвеждане на съдържанието на ръководства и справочници за конкретни програмни продукти. Във всеки урок, сравнително постоянните и не променящи се във времето ключови понятия, методи и технологии ясно са разграничени от конкретните практически умения (свързани с променящите се компютърни и програмни системи), които учениците трябва да придобият. В началото на всеки урок акцентът е върху същността на разглеждания материал и ключовите понятия в него, след което знанията се илюстрират и конкретизират с примери върху популярни компютърни и програмни системи. Всичко това дава възможност (при необходимост или желание), учителят да използва предложения пакет от учебници като основа при преподаването независимо от наличните материална база и програмни продукти.
  5. За самостоятелната работа на учениците след всеки урок са предвидени въпроси (свързани със съдържанието), задачи (за осмисляне и затвърждаване на наученото) и проекти (за творческо развитие).
  6. Всеки от 4-те учебника завършва с урок, съдържащ списък от проекти за самостоятелна или колективна работа върху темите от съответния учебен материал.
  7. За първи път в практиката на средното образование у нас, за оперативна подкрепа за учителите и учениците, които използват учебниците на адрес http://www.i9-it.pu.acad.bg функционира Интернет възел (с който в момента сте свързани). Чрез него учителите и учениците имат възможност да осъществят пряка връзка с авторите на учебниците, да получат (след безплатна регистрация) допълнителни учебни материали (напр. текстове на всички програми на Паскал, срещани в курса по Информатика), да участват в дискусия със свои колеги и авторите по проблеми на преподаването и др.

Връзка на съдържанието на учебниците с науката

Учебното съдържание на учебниците съответства на съвременното развитие на компютърната информатика и информационните технологии. Включва системно познание за основни понятия и теории в тези области. Съответства на терминологията и на правилния информатичен език без използването на програмистки жаргон. Осигурява примери, задачи и проекти за практическо приложение.

Представяне на съдържанието

Осигурява системност, последователност и приемственост в обучението. Съответства на възрастовите и познавателните възможности на учениците. Учебниците са практически насочени и приложими в реални ситуации – дадени са множество примери, задачи и проекти. Подпомагат и стимулират самостоятелно учене. Текстовете са ясни и достъпни. Езикът е български, научен, точен и книжовен за разлика от използвания в средствата за масово осведомяване.