УЧЕБЕН ПЛАН по ИНФОРМАТИКА
за IX-ти клас (задължителна подготовка)

Част/урок/съдържание

Нови знания / Упражнения
(в брой часове)

Част I. Информация. Предмет на информатиката
1. Информация. Роля на информацията. Информация и съобщение. Как намираме информация. Информационно общество. Същност на информацията. Свойства на информацията

1/1

2. Информационни дейности и процеси. Информационни дейности. Основни информационни процеси. Предмет на информатиката. Компютърна информатика. Основни направления на информатиката.

1/1

Част II. Основи на информатиката
3.

Алгоритми. Въведение с примери. Подалгоритми

1/1

4.

Свойства на алгоритмите.

1/0

5.

Бройни системи. Понятието бройна система. Двоична БС. Преобразуване на десетични числа в двоични и обратно.

1/1

6.

Двузначна логика. Съждения. Логически променливи и функции.

1/1

7.

Информация и данни. Дискретна информация и дискретизиране. Данни. Измерване на информацията. Кодиране

1/1

Част III. Апаратна и програмна част
8.

История на изчислителната техника. Предмеханичен етап. Механичен етап. Електро-механичен етап. Електронен етап. Поколения компютри

1/0

9.

Апаратна част (хардуер) на компютър. Обща схема на компютър. Оперативна памет. Централен процесор. Периферни устройства.

1/1

10.

Програмна част (софтуер) на компютър. Основни видове софтуер. Базов софтуер. Инструментални средства.

1/0

11.

Компютърни мрежи. Какво е компютърна мрежа. Локална компютърна мрежа. Глобалната мрежа Интернет. Информационни услуги в Интернет.

1/1

Част IV. Базов софтуер
12.

Операционни системи. Що е операционна система? Основни функции и компоненти на ОС. Файлова система на ОС.

1/0

13.

ОС с графичен интерфейс. Графичен потребителски интерфейс. Работа с файлове.

1/2

Част V. Приложни и сервизни програми
14.

Приложен софтуер. Видове приложен софтуер. Фирмен софтуер. Потребителски софтуер. Характеристики на съвременният софтуер.

1/0

15.

Примери: приложни програми. Вградени програми за числени пресмятания, текстообработка и рисуване.

0/1

16.

Сервизни програми. Функции на сервизните програми. Компресиране на данни. Компютърни вируси и архивиращи програми.

1/1

17.

Компютърен документ. Жизнен цикъл на офис-документа. Компютърен документ

1/1

18.

Елементи и структура на документа

1/1

19.

Компютърна обработка на документа. Основни етапи при обработка на документи. Обработка на съдържанието. Форматиране. Репродуциране (възпроизвеждане) на документа

1/1

20.

Електронни таблици. Таблици и данни. Елементи на таблиците. Пример: интерфейс на ЕТ. Видове адресация.

1/1

Част VI. Основни типове данни и оператори
21.

Видове алгоритми. Алгоритъм на Евклид. Параметри на алгоритмите. Видове алгоритми.

1/1

22.

Алгоритми и програми. Езици за програмиране. Транслатори. Езикът Паскал.

1/1

23.

Синтаксис и семантика на езиците за програмиране. Елементи на ЕП. Методи за описание на синтаксиса и семантиката.. Структура на програма на Паскал.

1/1

24.

Константи и променливи. Типове данни. Велични. Типове данни. Пример: ЕП Паскал. Реален тип данни. Дискретни типове данни. Целочислен тип. Знаков тип. Деклариране на данните.

1/1

25.

Линейни алгоритми. Пример: ЕП Паскал. Оператор за присвояване. Оператор за въвеждане на данни. Оператор за извеждане на данни. Съставен оператор. Първа програма на Паскал

1/2

26.

Вземане на решения. Разклонени алгоритми. Пример: ЕП Паскал. Логически (булев) тип. Условен оператор. Примерна програма (проектиране и програмиране)

1/2

27.

Повтарящи се действия. Циклични алгоритми. Пример: ЕП Паскал. Оператор за повторение с предусловие. Оператор за повторение със следусловие. Оператор за цикъл с параметър. Сравнение на операторите за повторение.

1/1

28.

Циклични алгоритми (продължение). Оператор за повторение for. Сравнение на операторите за повторение. Вложени цикли.

1/2

Част VII. Програмиране на основни алгоритми
29.

Масиви. Тип масив. Пример: тип масив в ЕП Паскал. Примерна програма (проектиране и програмиране)

1/1

30.

Алгоритми за търсене и броене. Алгоритми за търсене в масив. Алгоритъм за търсене на най-големия елемент. Алгоритми за броене.

1/1

31.

Работа с текстове. Структурен тип "низ". Пример: типът "низ" в Паскал. Примерна програма (проектиране и програмиране).

1/1

32.

Структурни типове данни с разнотипни елементи. Тип "запис". Пример: типът запис в Паскал. Оператор за присъединяване with. Примерна програма (проектиране и програмиране)

1/2

33.

Обработване и съхраняване на данни. Структурен тип файл. Правила за обработка на файлове. Пример: файлове в ЕП Паскал.

1/2

34.

Основни етапи при решаване на задачи с компютър. Решаване с използване на готови програми. Решаване с разработване на нова програма. Характерни грешки в програми. Качества на програмните системи

1/0

35.

Проекти за самостоятелна работа

0/3

Общо

33/37

Резерв

2