УЧЕБЕН ПЛАН
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
за IX-ти клас (задължителна подготовка)

Част/урок/съдържание

Нови знания / Упражнения
(в брой часове)

Част I. Въведение в информационните технологии

1.

Информатика и информационни технологии. За информатиката и информационните технологии. Апаратна част (хардуер). Програмна част (софтуер). Защита на КС. Правни, етични и здравни норми.

1/0

2.

Операционна система и дискови носители. Функции на ОС. Дискови носители. Стартиране на ОС. Управление на периферните устройства. Управление на данните.

1/2

3.

Антивирусни и компресиращи програми. Компютърни престъпления. Програми-вредители. Антивирусни програми. Компресиране. Компресиране в MS DOS и Windows

1/1

Част II. Компютърна текстообработка

4.

Основни елементи на компютърната текстообработка. Основни етапи на компютърната текстообработка. Блокови операции. Мета операции. Оформяне на макетни структури. Видове текстообработващи програми.

1/1

5.

Обработване на съдържание. Основни понятия. Позициониране. Въвеждане. Изтриване. Автоматизирани операции.

1/1

6.

Форматиране. Основни понятия. Форматиране на знак. Форматиране на абзац.

1/2

7.

Репродуциране. Репродуциране върху външна памет. Репродуциране върху хартия. Репродуциране върху дисплей.

1/1

8.

Таблици и рамки в текст. Създаване на таблица. Редактиране на таблици. Сортиране и пресмятания. Рамки, сенки и полета.

1/1

Част III. Електронни таблици

9.

Структура. Таблици и данни. Елементи на ЕТ. Основни понятия. Редактор.

1/0

10.

Форматиране и редактиране. Интерфейс на ЕТ. Форматиране. Търсене и замяна. Сортиране на данни. Серийни данни.

1/1

11.

Изчисления. Формули. Адреси на клетки. Вградени функции. Разработване на ЕТ.

1/1

12.

Диаграми. Основни понятия. Видове диаграми. Създаване и редактиране. Отпечатване на ЕТ и диаграми.

1/2

Част IV. Компютърна графика

13.

Основни понятия. Що е компютърна графика? Основни понятия. Векторна и растерна графика.

1/0

14

Създаване и обработване на изображения. Основни дейности. Системи за векторна и растерна графика. Програма PhotoShop. Програма CorelDraw.

1/2

Част V. Интегриране на дейности

15.

Интегриране на документи. OLE-технология. Създаване на интегрирани документи.

1/0

16.

Проекти за самостоятелна работа

0/3

Приложения

А.

Графичен потребителски интерфейс. Потребителски интерфейс. Основни средства на ГПИ. Списъци, бутони, менюта и ленти. Оказване на помощ.

 

Б.

Настройка на ОС. Настройка на Windows 9x

 

Общо

15/18

Резерв

3