УЧЕБЕН ПЛАН
по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
за X-ти клас (задължителна подготовка)

Част/урок/съдържание

Нови знания / Упражнения
(в брой часове)

Част I. Бази от данни

1.

Бази от данни и системи за тяхното управление. Таблици и бази от данни. Модели на данни. Релационни БД. Системи за управление на БД. Пример: СУБД Access

1/0

2.

Анализ и проектиране. Етапи на разработване. Пример: постановка, анализ и проектиране на БД.

1/1

3.

Експлоатация. Режими на работа. Разглеждане на данни. Редактиране на данни.

1/1

4.

Справки. Основни понятия. Създаване на заявка. Правене на отчети.

1/2

Част II. Компютърни презентации

5.

Информационните технологии и представяне на информация. Представяне на информацията. Планиране на представянето.

1/1

6.

Представяне на информация с PowerPoint. Създаване на презентация. Вмъкване на обекти

1/1

7.

Публична презентация. Презентация с PowerPoint. Презентация пред публика

1/1

Част III. Компютърни мрежи

8.

Локални мрежи. Основни понятия. Характеристики и предназначение на ЛМ. Основни елементи на мрежата. Топология на мрежата. Логическа организация на ЛМ. Пример: съвместно използване на ресурси (работни групи, достъп и ползване на общи ресурси)

1/1

9.

Интернет. Същност и история. Услуги. Системи клиент-сървър. Свързване.

1/1

10.

Световната паяжина. Същност. Представяне на информацията във WWW. Разглеждане на информация във WWW. Пример: Internet Explorer.

1/1

11.

Електронна поща. Същност. Възможности. Пощенски адреси. Парола за достъп. Пример: електронна поща abv.bg

1/2

Част IV. Разработване на проекти

12.

Планиране и управление на проект. Жизнен цикъл на проект. Фаза 1: планиране. Фаза 2: анализ. Фаза 3: проектиране. Фаза 4: реализация, внедряване и използване

1/1

13.

Пример: проектиране на БД. Бази от данни (преговор с допълнение). Логическо проектиране на БД и нормализация.

1/1

14.

Проекти за самостоятелна работа

1/5

Общо

14/19

Резерв

3