X.2. Учебен план за дистанционно обучение

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТЪР / ДИСЦИПЛИНИ

ХОРАРИУМ (часове)

 

Л

У

С

I-ви триместър

 1. Информационно моделиране

10

0

20

 1. Съвременни направления на информатиката

5

0

15

 1. Избираема дисциплина 1

5

10

15

 1. Интегриран лабораторен практикум 1

0

20

10

II-ри триместър

 1. Задължително – избираема дисциплина

15

10

15

 1. Съвременни информационни технологии

10

0

10

 1. Избираема дисциплина 2

5

10

15

 1. Интегриран лабораторен практикум 2

0

10

5

 1. Курсов проект 1

10

5

5

III-ти триместър

 1. Избираема дисциплина 3

5

10

15

 1. Избираема дисциплина 4

5

10

15

 1. Курсов проект 2

0

30

30

ОБЩО:

70

115

170

Използвани са съкращения както следва:
Л – лекции
У – лабораторни упражнения
С – семинарни занятия