X.1. Учебен план за редовно/задочно обучение

РЕДОВНО / ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ХОРАРИУМ

СЕМЕСТЪР / ДИСЦИПЛИНИ

Редовно

Задочно

  Л У Л У

I-ви триместър

 1. Информационно моделиране

60

0

30

0

 1. Съвременни направления на информатиката

40

0

20

0

 1. Избираема дисциплина 1

40

20

20

10

 1. Интегриран лабораторен практикум 1

0

60

0

30

II-ри триместър

 1. Задължително – избираема дисциплина

50

30

25

15

 1. Съвременни информационни технологии

30

0

15

0

 1. Избираема дисциплина 2

40

20

20

10

 1. Интегриран лабораторен практикум 2

0

30

0

15

 1. Курсов проект 1

10

30

5

15

III-ти триместър

 1. Избираема дисциплина 3

40

20

20

10

 1. Избираема дисциплина 4

40

20

20

10

 1. Курсов проект 2

0

60

0

60

ОБЩО:

350

290

175

175

Използвани са съкращения както следва:
Л – лекции
У – лабораторни упражнения
С – семинарни занятия