III. Професионално - квалификационна характеристика

Завършилите магистърската програма ще познават добре теорията, методите и средствата на компютърната информатика и ще са в състояние: