VI. Структура на учебния план

Обучението по магистърската програма се провежда на три равнища:

Дисциплините в програмата са задължителни, задължително-избираеми и избираеми.

Със задължителните дисциплини се допълва, задълбочава и осъвременява фундаменталната подготовка (професионални знания и практически умения) необходима за придобиване на магистърската степен по програмата. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително.

Избираемите дисциплини предоставят възможност на всеки студент за специализирана подготовка в зависимост от личните му интереси и планове за професионална реализация. Програмата предлага възможност за специализация в една от следните области:

а) информационно моделиране;

б) информационни технологии (приложения в икономиката);

в) информационни технологии (приложения в образованието);

г) софтуерни технологии.