IV. Предназначение на програмата и прием

Магистърската програма по информатика е достъпна за всички студенти, които притежават бакалавърска степен по информатика или образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в друго професионално направление.

Студентите, които се включват в магистърската програма, трябва да имат подготовка по информатика, която съответства на минималните държавни изисквания за придобиване на бакалавърска степен по информатика. Ако студентът не отговаря на това изискване, за него се изготвя индивидуален учебен план (виж VII. Забележка 1).