VII. Продължителност на обучението

Продължителността на обучението за различните форми е дадена в следващата таблица.

Форма

Брой

Хорариум (часове)

на обучение

триместри

Лекции Лабораторни
упражнения
Семинари Дипломна работа

Редовно

3

350

290 0 60
ОБЩО (часове) 640  

Задочно

3

175 175 0 60
ОБЩО (часове) 350  

Дистанционно

3

70 115 170 60
ОБЩО (часове) 355  

Забележка 1: Студент, записал се в магистърската програма и не притежаващ бакалавърска степен по информатика, трябва да придобие допълнителни знания и умения. Обучението на тази категория студенти се провежда по специален (допълнителен) учебен план, който има за цел да приведе предварителното равнище на подготовката на студента (според неговата специалност и образователна степен) към минималните държавни изисквания за бакалавърската програма по информатика (ДВ бр. 79/97, Постановление 345/4.9.1997). Продължителността на допълнителният учебен план е не повече от 18 месеца (5 триместъра при 1500 / 750 /750 часа хорариум съответно за редовна / задочна / дистанционна) форма на обучение). Допуска се подготовката и изпитите по дисциплини, посочени в индивидуалния учебен план да се провеждат и по време на обучението в магистърската програма. Индивидуалният учебен план се изготвя от научния ръководител на студента и се одобрява от ФС. Пример на индивидуален учебен план е даден в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.